من هر وقت صبح زود بیدار میشم و دوباره میخوابم، خوابای آشفته و بد میبینم ... آدم نمیشم ولی
چون به مرحله خواب نمیری تو حالت هوشیاری می مونی ‎- samantam
@samantam: نه بابا خوابه ‎- خانوم میم