گل نرگس گرفته برام. گذاشتم رو میز. همینجور که درس میخونم گاهی یه نسیمی میاد عطرش میپیچه . خیلی حس خوبیه