برای بار شونصدم میگم که عاشق روان شناسی شدم. اصن یه وعضی :))