فیدایی ک عکس دارن بیشتر لایک میخورنا ... من برم چندتا عکس بگیرم بیام :دی
مهمتر از عکس، مهره سوخته بودن یا نبودنه، که از منو شما گذشته :دی ‎- روانشناس
@ravanshenas2016: هوم؟ مهره ی سوخته؟ ‎- خانوم میم
بعله دیگه، متاهل ها مهره سوخته به حساب میان ‎- روانشناس
@ravanshenas2016: طفلونیا ‎- خانوم میم