بیاین شعر بخونیم
شعر از کی؟ ‎- پرگار
از هر کی ‎- خانوم میم
تویت کردم چند تا برید بخونید :دی ‎- پرگار
@pargar: حتما ‎- خانوم میم
ئه تبلیغات شد که :) ‎- پرگار
(: برای بنده امروز این شعر مولوی "شعر روز" بود: ای کرده تو مهمانم در پیش درآ جانم ‌ ‌ ‌ ‌زان روی که حیرانم من خانه نمی‌دانم ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد - یک نکته ازین معنی گفتیم و همین باشد ‎- Dr.RoHo