بیاین شعر بخونیم
شعر از کی؟ ‎· پرگار
از هر کی ‎· خانوم میم
تویت کردم چند تا برید بخونید :دی ‎· پرگار
@pargar: حتما ‎· خانوم میم
ئه تبلیغات شد که :) ‎· پرگار
(: برای بنده امروز این شعر مولوی "شعر روز" بود: ای کرده تو مهمانم در پیش درآ جانم ‌ ‌ ‌ ‌زان روی که حیرانم من خانه نمی‌دانم ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد - یک نکته ازین معنی گفتیم و همین باشد ‎· Dr.RoHo