وقتش رسیده حال و هوایم عوض شود / با سارِ پشت پنجره جایم عوض شود / هی کار دست من بدهد چشم های تو / هی توبه بشکنم ... و خدایم عوض شود