امشب برای ماندنمان استخاره کن / اما به آیه های بدش اعتنا نکن
موهات را ببند، دلم را تکان نده / در من دوباره فتنه و بلوا به پا نکن ‎· خانوم میم