عشق، بر شانه ی هم چیدن چندین سنگ است / گاه می ماند و ناگاه به هم می ریزد