نه گندمی و نه یار گندم گونی / ما هم دلمان خوش است آدم هستیم