من با یقین کافر، جهان با شک مسلمان / با این حساب اهل جهنم فرق دارند
بر عکس می گردم طواف خانه ات را / دیوانه ها آدم به آدم فرق دارند ‎· خانوم میم