من قبلا یه برگه داشتم که توش مایحتاج روزانه مون رو مینوشتم، الان یه گروه تلگرامی زدیم براش ... توکنولوژی چه میکنه با آدم :دی