ما هر وقت میریم بیرون برای غذا، یه پرس اضافه تر میگیریم و تو برگشتمون میدیم به یه رفتگر #ریا
تا باشه از این ریاها ‎- FOTROS