من فقط عاشق اینم / عمری از خدا بگیرم / انقدَر زنده بمونم / تا به جای تو بمیرم