نه به خاک در بسودم، نه به سنگش آزمودم / به کجا برم سری را که نکرده ام فدایت