از هر نظر تو عینِ پسندِ دل منی / هم دیده ،هم ندیده پسندیده ام تو را