من برم پنجاه دقیقه مطالعه م رو انجام بدم و برگردم :دی