انصافا رشته های کمی هستن که ارزش داره آدم به خاطرشون بره دانشگاه