بد کوفتیه ! ... وسواس رو عرض می کنم
كى وسواس داره؟ ‎- بــــــــــاران!
خودم ‎- خانوم میم
اععع دختر از سرت بنداز ‎- بــــــــــاران!