بد کوفتیه ! ... وسواس رو عرض می کنم
كى وسواس داره؟ ‎· بــــــــــاران!
خودم ‎· خانوم میم
اععع دختر از سرت بنداز ‎· بــــــــــاران!