هر شب موقع خواب، این احتمال رو میدم که شاید صبح از خواب بیدار نشم
اگر جدی جدی احتمال میدید // جدی جدی خوش به حالتون. ‎· ابوهدی