ما معمولا جمعه ها ماهی داریم، ولی خیلی کمه هفته ای یه دفعه . میگن هفته ای سه روز باید باشه