شامم حاضره ، برم سالاد شیرازی درس کنم و آقای همسر رو بیدار کنم .... اسمایلی یک عدد خانوم خونه
آفرین ‎- سو:دی
@sooooodi: مچکرم :دی ‎- خانوم میم