میگم ما ماهواره نداریم زشت نباشه یه وخ
استیج هم باید شنبه دانلود کنم ببینم ‎· خانوم میم