من که چای گرم کردم با نون یوخه بخورم، دیگه خودتون میدونین
با کلوچه ی رسیده از شمال زدم... بح بح ‎· خانوم میم