دست راستم به شدت تیر می کشه. بس که این روزا مینویسم :((