حالا من هر روز تا لنگ ظهر خوابما، ولی صبح جمعه یه لذت خاصی داره تا لنگ ظهر خوابیدن