هیچ مادری نباید بچه ی مریض داشته باشه :(
و حتی هیچ بچه ای مادر مریض داشته باشه ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: اوهوم ‎· خانوم میم