هیچ مادری نباید بچه ی مریض داشته باشه :(
و حتی هیچ بچه ای مادر مریض داشته باشه ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: اوهوم ‎- خانوم میم