نماز بخونم بشینم سر درسم، روان شناسی رشد رو باید امروز تموم کنم