بعله! حق نداریم استفاده ی سلیقه ای کنیم از دین، به نفع خودمون