پونزده صفحه از کتابم مونده. استخر هم تا ده و نیمه. یعنی اگه تا هفت تمومش کنم میرسم :((