چشمهایت عقیق ِ اصل یمن گونه ها قاچ سیب لبنانی تو بخندی شکسته خواهدشد، قیمت پسته های کرمانی /
سوهان قم نداشتن? ‎· ابوهدی
از سید مرتضا کش رفتم دیگه ... از خودش بپرسید :دی ‎· خانوم میم