اقای همسر، بعد از ازدواج مون رفتن سربازی، خیلی روزای سختی بود، خیلی ...
چه سخت بود برات ‎· بــــــــــاران!
وحشتناک بود ‎· خانوم میم