نون ندارم صبحانه بخورم .... بعله ! من همین الان بیدار شدم
پس صبح بخیر ‎· اویس
صبح شما هم بخیر :دی @oveis ‎· خانوم میم
روانشناسی رشد تموم شد؟ ‎· farzaaneh
@farzaaneh: عاااااااره ‎· خانوم میم
آفرین دخترم ‎· farzaaneh