نون ندارم صبحانه بخورم .... بعله ! من همین الان بیدار شدم
پس صبح بخیر ‎- اویس
صبح شما هم بخیر :دی @oveis ‎- خانوم میم
روانشناسی رشد تموم شد؟ ‎- farzaaneh
@farzaaneh: عاااااااره ‎- خانوم میم
آفرین دخترم ‎- farzaaneh