شمام همینطورین؟ بعضی ادما رو تو نگاه اول به شدت دوستشون دارم و خوشم میاد ازشون، از بعضی هم تو همون نگاه اول واقعا بدم میاد
البته تجربه ثابت کرده که این حس متقابله :دی ‎- خانوم میم
تا حدود زیادی ‎- farzaaneh
بعله ‎- farahnaaz