شمام همینطورین؟ بعضی ادما رو تو نگاه اول به شدت دوستشون دارم و خوشم میاد ازشون، از بعضی هم تو همون نگاه اول واقعا بدم میاد
البته تجربه ثابت کرده که این حس متقابله :دی ‎· خانوم میم
تا حدود زیادی ‎· farzaaneh
بعله ‎· farahnaaz