صبحانه فقط نون بربری داغ + پنیر و گردو
چایی شیرینش از قلم نیفته ‎- خانوم میم
املت ‎- farzaaneh
@farzaaneh: اصلا ... غیر از این باشه که گفتم صبحانه نمیخورم :دی ‎- خانوم میم
@saye: تو نخور.من میخورم.شما آشکده تو جاده چالوس پیاده میشی میری املت میزنی کنار اون بخاری هیزمیش.صفاااااا ‎- farzaaneh
نوش جونت ... من پنیر گردو برمیدارم برا سفر :)) ‎- خانوم میم
@saye: حداقل گردوشو بذار تو آب خشک نباشه ‎- farzaaneh