من قرمه سبزی دوست ندارم اصلا. فقط قرمه سبزی خودم ... چند روز پیش مادرشوهرم گفتن چطور غذای خودتو میخوری؟ قرمه سبزی منم یاید بخوری :))