زن باید از هر فرصتی برای لوس کردن خودش استفاده کنه
براووو ‎· عموشاد