اونهایی که به خدا اعتقاد ندارن چطوری زندگی میکنن؟اگه خدا نداشتم،زندگیم پوچ بود ... خالی و بدون امید