پر از دردم ... چند وقتی هست ... داره خفه م می کنه
Why? ‎- amineh
@jakoob: why not?adame dge ‎- farzaaneh