تا کجا باید بجنگیم؟ چرا تسلیم نشیم وقتی کمتر آزار میبینیم؟
تسلیم شی کمتر آزار میبینی؟ ‎- farzaaneh
بستگى به هدفى داره كه مى جنگى... شايد ارزشش رو داشته باشه ‎- بــــــــــاران!
نه نمیجنگم ‎- farzaaneh