خوب می شم یعنی؟
حتمن ‎- اویس
امید داشته باش ‎- نآمیرآツ
نععع همه ما میمیریم :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: من عمر جاودانه دارم ‎- خانوم میم
عععع جنتی هستی? خخخخخ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™