خوب می شم یعنی؟
حتمن ‎· اویس
امید داشته باش ‎· نآمیرآツ
نععع همه ما میمیریم :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: من عمر جاودانه دارم ‎· خانوم میم
عععع جنتی هستی? خخخخخ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™