دوره ای گیر میدم به یه خوراکی، الان گیر دادم به بستنی فلکه برق