اگر قرار بود یه موجود دیگه ای باشم، یا ماهی رو انتخاب می کردم یا شاهین رو