خداییش من این همه درس میخونم حیفه قبول نشم. دعا کنید رتبه م تک رقمی شه :))
:))) ايشاالله ‎· بــــــــــاران!