دیدین بعضیا به هر قیمتی میخوان خاص باشن؟
این پول ما چی شد:دی ‎· farzaaneh
پول؟ چی هس؟ ‎· خانوم میم