دیدین بعضیا به هر قیمتی میخوان خاص باشن؟
این پول ما چی شد:دی ‎- farzaaneh
پول؟ چی هس؟ ‎- خانوم میم