تازه من الان چون از ورزش برگشتم خسته ام. وگرنه مشغول درس خوندن بودم
تبرئه کردن ‎· اویس
هر چی :)) ‎· خانوم میم