تازه من الان چون از ورزش برگشتم خسته ام. وگرنه مشغول درس خوندن بودم
تبرئه کردن ‎- اویس
هر چی :)) ‎- خانوم میم