بد عادت شدم، میرم توییتر اینتر می زنم ارسال شه، بعد از چندثانیه میفهمم رفته خط بعد :دی
اولا هم اینجا اینتر میزدم بره خط بعد، همه ش فیدام نصفه ارسال می شد :)) ‎· خانوم میم