من مشهد، خواهرم شیراز، مادرم شمال ... جه خونواده ی از هم پاشیده ای شدیم :(
هوم.ما هم یجوره دیگه ‎- farzaaneh
خیلی سخته @farzaaneh ‎- خانوم میم
چن وقته؟ ‎- farzaaneh
شیش هفت سالی هست که دورم از خونواده ‎- خانوم میم