به خبر خوبی که هم اکنون به دستم رسیده توجه کنید
شام دعوتیم :دی ‎- خانوم میم
@saye: بح بح خوش بگذره .. ‎- farahnaaz
@farahnaaz: مچکرم ‎- خانوم میم