خیلی آبگوشت خوبی بود جاتون خالی ... فقط برنج نداشت بهم نچسبید :))