نه که بخوام غر بزنما، ولی با یه دل آشوبه ی بدی بیدار شدم
اگر به حالتون فرق داره غر بزننین ما عادت داریم :دی ‎· Hamed+